Etikk og integritet

Våre etiske prinsipper krever at våre medarbeidere og samarbeidspartnere opptrer på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte:

GREEN og Antikorrupsjon
GREEN er imot all form for korrupsjon, utpressing og bestikkelser.

GREEN og Lover og forskrifter
GREEN skal følge alle gjeldende norske lover og offentlige forskrifter, og de ansatte har et personlig ansvar for å overholde normer og restriksjonene som følger med disse lovene, reglene og forskriftene.

GREEN og Taushetsplikt og personvern
Alle ansatte i GREEN skal overholde taushetsplikten knyttet til informasjon om selskapets virksomhet, økonomi, kunder og ansatte. Behandling av personopplysninger skal begrenses og håndteres med varsomhet i henhold til gjeldende lovgivning. 

GREEN og Menneskerettigheter
GREEN støtter og respekterer beskyttelse av de internasjonale menneskerettighetene, og vi anstrenger oss for å sikre at vi ikke er delaktige i brudd på menneskerettighetene (se https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/).
Ethvert brudd på grunnleggende menneskerettigheter er helt uakseptabelt. 

GREEN og Rapportering av brudd
Alle ansatte og alle som representerer GREEN eller opptrer på våre vegne som observerer eller blir klar over en situasjon som de mener er et brudd på oppførselsreglene, har plikt til å varsle sin nærmeste overordnede eller et medlem av GREEN-ledelsen. All rapportering av brudd på retningslinjer vil bli tatt på alvor og undersøkt.

GREEN og personlig adferd
Som ansatt hos GREEN forventes det at du utfører arbeidet på en ansvarlig måte og at du viser respekt for forretningsforbindelser, kolleger og andre, inkludert andre kulturer og skikker. GREEN godtar ingen form for trakassering, vold, diskriminering eller annen uakseptabel atferd. De ansatte skal oppføre seg rettferdig, oppriktig og med integritet når de er sammen med andre. 

GREEN og like muligheter
GREEN er forpliktet til å sikre en inkluderende arbeidskultur, og skal gi like muligheter og rettferdig behandling til alle ansatte. GREEN godtar ingen form for trakassering eller diskriminering basert på rase, hudfarge, religion, kjønn, seksuell orientering, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller ansiennitet. 

GREEN og arbeid
GREEN støtter forsamlingsfrihet og retten til kollektive forhandlinger. Vi støtter fjerning av all form for tvangsarbeid og pålagt arbeid, i tillegg til effektiv avskaffelse av barnearbeid.

GREEN og forholdet til kunder, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter
GREEN ønsker rettferdig og åpen konkurranse på alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Kunder skal møtes med kunnskap, respekt og forståelse. Leverandører skal behandles likt og rettferdig. Offentlige myndigheter skal møtes på en passende og åpen måte. 

GREEN og hvitvasking
GREEN er imot all form for hvitvasking av penger, og vil iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at våre pengetransaksjoner brukes til hvitvasking av andre.

GREEN om lojalitet og interessekonflikter
GREEN krever lojalitet fra de ansatte, og at de avstår fra handlinger eller interesser som gjør det vanskelig å utføre arbeidet objektivt og effektivt. Interessekonflikter bør unngås. 

GREEN og hensiktsmessig bruk av selskapets verdier
De ansatte har ansvaret for å beskytte selskapets verdier mot tyveri og tap, og skal sikre at de brukes hensiktsmessig. Selskapets verdier skal kun brukes til berettigede forretningsformål, og kun av de ansatte med tillatelse.

GREEN og sosiale media
GREEN respekterer de ansattes rett til å bruke sosiale medier, men vi forventer at ansatte opptrer ansvarlig, og ikke tar bilder av kolleger, overordnede eller kunder og legger det ut på nettet / sosiale medier uten deres forhåndsgodkjenning.